Top Nav Breadcrumb

Integration of technology in the PYP: Focus on learning, not technology (Part 2)

PYP’de teknoloji entegrasyonu: “Teknolojiye değil öğrenmeye odaklanın” (2. Bölüm)

Ufuk Yagci Istanbul Turkiye’de MEF International School’da Eğitim Teknolojileri Koordinatörüdür

Bu makale, ilk yıllar programındaki öğrenme ortamında ve ilköğretimde üst sınıflarda gerçekleştirilen teknoloji entegrasyonu hakkındaki iki bölümlük yazı dizisinin ikincisidir. İlk bölümde Istanbul Turkiye’de bulunan MEF Uluslararası Okulunda uygulanan iPad’le Eğitim Pilot Projesi Kapsamında uygulanan bazı örneklere yer verilmiştir.

2014-2015 akademik yılında, MEF Uluslararası Okulu’nda, ilköğretiminin üst sınıflarında, 1:1 iPad Programı pilot çalışması yapılmıştır. Sınıf içinde teknolojiyi entegre ederek özellikle teknolojinin öğrencilerin düşünme ve öğrenme yöntemlerini geliştirmek için gerekli zemini onlara sağlayan bir araç görevi gördüğü öğrenmeye odaklanılmıştır.

PYP’de başka bazı öne çıkan teknoloji entegrasyonu örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Yavaş Hareketli (Slow motion) video analizleri: Hem IOS hem de Android’de kullanılabilen Ubersense” uygulaması sayesinde beden eğitimi öğretmenleri öğrencilerin performanslarını kaydedebilir, analiz edebilir ve de kare kare izleyerek ve zoom yapıp yeniden oynatarak kendilerini geliştirmelerini sağlayabilir. Öğrenciler de yaptıkları hareketleri analiz edebilir, videoları yan yana izleyerek ve karşılaştırmalar yaparak kendilerini geliştirebilirler. Bu uygulama sayesinde öğrenciler 21.yüzyılın becerileri olan pratik öğrenme (eleştirel düşünme, problem çözümleme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim becerileri) ile hayat becerilerine yönelik (esneklik, inisiyatif kullanma, sosyal beceriler, verimlilik ve liderlik) fırsatlar elde ettiler.

Avatar imageGörsel Sanatlar ile Teknoloji Entegrasyonu: Öğrenciler “buildyourwildself” uygulaması ile teknolojiyi kullanarak kendi avatarlarını yarattılar. Teknolojiden yararlanarak insan ve hayvan uzuvlarını birleştirdiler ve de . kendi avatarlarıyla kolaj çalışması yaptılar. Bu projede öğrenciler bir yandan kendi sanat eserlerinin üzerinde keyifle çalışırken bir yandan da “sürrealizm” teması öğrenciler açısından çok daha somutlaşmış oldu. Öğrenciler dijital vatandaşlık programının bir parçası olarak kendi fotoğrafları yerine avatarlarını kullanma fikriyle tanıştırılmış oldular. Bu uygulama ile riski göze alan, yaratıcı, açık görüşlü ve dönüşümlü düşünenler olmanın pratiğini deneyimlemiş oldular.

Dijital Hikaye Anlatımı: Öğrencileriniz kendi dijital hikayelerini yaratıp tasarladılar mı?. İngilizce öğrenen bir öğrencimiz tarafından yazılmış mükemmel bir dijital hikaye örneğimiz var. Öğrencimiz hem hikayeyi kendi yazdı, arka alan resimlerini kendisi çizdi hem de müziklerinin seçimini kendisi yaptı. Bu çalışmada öğrenci bir yandan İngilizce dil becerilerini geliştirirken diğer yandan da okur yazarlık becerilerini, yaratıcılığı, risk almayı, düşünmeyi, dönüşümlü düşünmeyi ve iletişim kurmayı deneyimleme şansına sahip oldu.

Kitap Değerlendirme ve Analizleri: Bu yıl, 6. Sınıf öğrencileri Rodman Philbrick’in yazdığı “Freak the Mighty” kitabını okuyup incelediler. Ünitenin sonunda öğrendiklerini yansıtan bir poster ve kitap hakkında bir tanıtım filmi hazırladılar. Yaratıcılıklarını kullanarak posterler için içerik hazırladılar. Aynı zamanda posterler için dijital içerik hazırlayarak bedelsiz olan ve tüm mobil platformlarda bulunan AURASMA adlı arttırılmış gerçeklik uygulamasını kullanarak bu dijital içeriği posterleriyle bağlantılandırdılar Aşağıda bu çalışmanın örneklerinden, öğrenciler tarafından oynanarak çekilmiş ve metni hazırlanmış olan, “Freak the Mighty”e ait tanıtım videolarından birini bulabilirsiniz.                            

Dijital içerikleri “A” harfi ile belirtilmiş olan bir poster örneği:

Freak the Mighty Poster image5. Sınıf öğrencileri sorgulama ünitesinde “Yoksulluk” konusu işlenirken bir ülke seçerek seçtikleri ülkeyle ilgili kendi araştırmasını yaptı. Araştırmalarını sunmak için kendi videolarını hazırladılar ve Aurasma kullanarak çalışmalarını bir dünya haritasının üzerinde bir araya getirdiler; sonra bu harita da ilkokulun tamamında sergilendi.

Poverty image

Bir grup 4. Sınıf öğrencisi ise okudukları kitapların tanıtım filmlerini çekerek bunları QR kodlarına entegre ettiler ve de bunlar kütüphane raflarına yerleştirildi. Bu çalışmada avatarlarını “Tellegami” kullanarak oluşturdular, tanıtıcı videolarını da “iMovie” uygulaması ile filme hazırladılar. Hazırlanan kitap tanıtımları, içerikleri açısından kütüphaneci tarafından belirlenen kıstaslara göre değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra kütüphane raflarında yerini almaktadır.

Öğrenciler bu projelerde araştırma ve okur-yazarlık becerilerini uygulamaya sokmanın yanı sıra yaratıcı olan, düşünen, riski göze alan, araştıran-sorgulayan, dönüşümlü düşünen, iletişim kuran, ilkeli,, dengeli, duyarlı, açık görüşlü ve bilgili öğrenen özelliklerini hayata geçirmişlerdir.

Teknoloji Entegrasyonuna yönelik EK Öneriler: Öğrenciler tarafından hazırlanan bazı çalışmaları ve dijital içeriği öğretmenlerin sınıf sayfalarına yükledik. Bu çalışma daha da genişletilerek sınıfa ait web sayfasının ve sınıf panosunun hazırlanması görevi yılın belli bir döneminde her hafta bir öğrenciye verilebilir; sınıftaki diğer öğrencilerden de bu sınıf blogu hakkında eleştirel ve teşvik edici yorumlarda bulunmaları istenebilir. Bu proje öğrencilerin dijital vatandaş olmaları için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak, yorumlarıyla bloga katkıda bulunurlarken bir yandan da iletişim kurma ve duyarlı olma becerilerine katkı sağlayacaktır.

Geçtiğimiz iki yıl süresince uygulanan sınıf içi teknoloji entegrasyonu sayesinde zengin içerikli dijital öğeler toplama fırsatını yakaladık. Önümüzdeki yakın gelecekte ise tüm içeriği dijital bir platformda bir araya getirdiğimiz dijital portfolyolar oluşturmaya daha fazla odaklanacağız.

Geçtiğimiz iki yıl süresinde Bayan Yağcı, MEF Uluslararası Okulunda, Google Eğitim Uygulamaları ve BYO-iPad yani kendi İPad’ini getir projelerini yürürlüğe koymuştur. Eğitim teknolojilerine olan tutkusu ile Ufuk Yağcı MEF Uluslararası Okullarında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte öğretme ve öğrenme ortamlarına değer katacak teknoloji  entegrasyonları üzerinde çalışmaktadır.

Ufuk Yagci is the Educational Technology Coordinator at MEF International School in Istanbul, Turkey

Ufuk Yagci is the Educational Technology Coordinator at MEF International School in Istanbul, Turkey

This is the second of a two-part article about integrating technology in the PYP learning environment in upper elementary. The first part illustrated some samples of a piloted iPad programme in MEF International School in Turkey.

With the integration of technology in the classroom, special focus was given on learning where technology has been a tool and enabler in providing the student community with a basis for enhancing their way of thinking and learning.

Some additional outstanding samples of this technology integration in the PYP are shared below.

Slow motion video analysis: With Ubersense application available both on IOS and Androids, physical education teachers can record, analyze and improve the students’ performances by viewing and zooming in on frame-by-frame playbacks. Students can analyze their moves and improve by viewing and comparing videos side by side. With this implementation, the students had the opportunity for practical learning (critical thinking, problem-solving, creativity, collaboration and communication skills) and life skills (flexibility, initiative, social skills, productivity and leadership) of the 21st century skills.

Avatar imageIntegrate technology with visual arts: Students created avatars using technology with the help of “buildyourwildself.com”. They combined human and animal parts of the body using technology and created their collage artwork with their avatars. This project made the theme surrealism more concrete for the students as they enjoyed working on their piece of artwork. They were introduced to the idea of using avatars instead of using their own photos, which had been a part of the digital citizenship program. They practiced risk-taking, creativity, being open-minded and reflective during this implementation.

Digital storytelling: Have your students created and designed their own digital stories? Here is an outstanding example of a digital story created by one of our English Language Learners students. He has written the story, drawn the background pictures and chosen the music for his work. He had the opportunity to build his English language skills as well as practicing literacy skills, creativity, risk-taking, thinker, reflective and communication skills with this project.

Book reviews & analysis: Grade 6 students read and studied the book Freak the Mighty by Rodman Philbrick. At the end of their unit they prepared a poster reflecting what they have learned as well as creating a movie trailer of the book. They have used their creativity in creating content for the posters. They also created digital contents for the posters and linked their digital content to their posters with the use of Aurasma, an augmented reality application that is free and available on all mobile platforms. Here is an outstanding example of one of the trailers for Freak the Mighty where students prepared the script by acting out the scenes.

Freak the Mighty Poster image

This is a sample poster, which contains the digital contents that are marked with the letter A.

Poverty image

Grade 5 students chose a country for their Poverty unit of inquiry and each student conducted his or her own research about poverty in the country chosen. They created their own movies where they presented their research and used Aurasma in integrating their work on a world map, which was displayed to the whole primary school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Several grade 4 students started creating book review trailers based on the books that they have read and they integrated the trailers to QR codes, which are placed on the shelves of our library. They used Tellagami to create avatars and built their trailers in iMovie. The trailers are audited for content as they have to meet the criteria set by the school librarian prior to taking their place on the library shelves.

Students practiced their research, literacy skills as well as creative, thinker, risk-taking, inquiry, reflective, communicator, principled, balanced, caring, open-minded, knowledgeable learner attributes in these projects.

More ideas of technology integration: We have practiced posting some student work and digital content on the teacher sites’ pages. This exercise can be expanded by giving the responsibility of class page and class bulletin creation of the week to each student at a certain period of the year and asking the classmates to offer both critical and encouraging comments on this class blog. This project can help students build their skills on becoming a digital citizen as well as practicing their communication and caring skills as they are contributing to the blog with their comments.

In the past two years we had the opportunity to collect the content-rich digital contents through the integration of technology in the classroom. In the near future, we will be focusing more on building digital portfolios where we would like to combine all the content on a digital platform.

Ufuk has implemented Google Apps for Education and BYO (bring your own) iPad Projects at MEF International School in the past two years. She is passionate about educational technology and is working on the integration of technology that will add value on the teaching and learning environment together with the teachers and students of MEF International School Community.

, , , , , , , , ,

One Response to Integration of technology in the PYP: Focus on learning, not technology (Part 2)

  1. VT43 4 August 2015 at 10:51 pm #

    This is a great article. I’d love to see the video of the digital story book but it is restricted. Any chance you can re-post?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.